Handboek Beschermde Dieren 2007

20juni2007
Gerrits, N.M. en de Groot, T.T.M.,INCAconsult, 2007, ISBN/EAN: 978-90-78639-03-9
Het doel van dit boek is om duidelijkheid te verschaffen over de status van beschermde diersoorten. Duidelijkheid voor de overheid waar het opsporing en handhaving betreft en duidelijkheid voor particulieren (handel en bezit).
Het geheel aan regelgeving is namelijk uiterst gecompliceerd. Het boek geeft een overzicht van alle diersoorten waarvoor in Nederland op grond van nationale en Europese wetgeving beschermende maatregelen van kracht zijn. Deze beschermende maatregelen zijn vastgelegd in de Flora- en faunawet (2002).
Er zijn zes onderdelen in het boek, te weten zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen en ongewervelde dieren. De diersoorten zijn gerangschikt volgens gangbare taxonomische indelingen (verwantschapsordening). Ook zijn in het boek zeer uitgebreide registers opgenomen zodat er gezocht kan worden op zowel wetenschappelijke als Nederlandse als Engelse namen.

Dit boek is de tweede druk waarin alle wijzigingen sinds het verschijnen van de eerste druk in 2002 zijn verwerkt. Dit betreft wijzigingen in de CITES-lijsten, de Europese CITES-verordeningen en veranderingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn.