Landbouw- en Visserijraad

07november2007
Bron: minlnv.nl
Op 22 en 23 oktober is de Europese Landbouw- en Visserijraad samengekomen. Twee onderwerpen die aan de orde zijn gekomen (Diergezondheidsstrategie en Regels diertransport) worden hier genoemd.
Diergezondheidsstrategie
De Europese Commissie (EC) heeft plannen getoond over diergezondheid in Europa. Dezelfde regels en procedures zouden in Europa moeten gelden, vooral gericht op voorkóming van dierziektes. Bij een uitbraak zouden alle lidstaten op dezelfde manier moeten handelen. Deze visie op diergezondheid heeft in Nederland al geleid tot de Nationale Agenda Diergezondheid. Deze agenda is onlangs gepresenteerd, tegelijk met de nota Dierenwelzijn en het wetsvoorstel Dieren.
De volgende vier punten zou Nederland graag terugzien in de Europese diergezondheidsstrategie:
  • preventie (door bv vaccinatie)

  • sluitend identificatie- en registratiesysteem

  • harmonisatie van de manier van bekostiging bij de uitbraak van dierziektes (zoals in het Nederlandse Diergezondheidsfonds)

  • flexibiliteit bij de preventie en bestrijding van dierziekten (bv door onderscheid te maken tussen hobbydieren en natuurdieren)

  • De EC wil in december met conclusies komen en daarna een actieprogramma presenteren. De eerste concrete voorstellen worden in 2008 verwacht.

    Regels diertransport
    Een betere naleving van de EU-regels voor diertransport werd zeer gewenst door de Zweedse minister van Landbouw. Die heeft daar bij de andere lidstaten op aangedrongen. Nederland ondersteunde deze oproep. Ook werd de EC gevraagd haast te maken met de evaluatie van de verordening. Eventuele verbeteringen van dierenwelzijn tijdens transport kunnen dan snel worden ingevoerd. De EC werkt aan verbetering van de transportverordening. Mogelijk worden maximale rij- en rusttijden vastgelegd en worden normen gesteld voor de ruimte die dieren moeten hebben tijdens transport.