Controle op Regeling Administratie

05maart2008
Bron: MinLNV
Er wordt regelmatig gecontroleerd op naleving van de CITES verordening en vooral op het bijhouden van registratie van beschermde plant- en diersoorten.
Maar wat is nu die CITES verordening en vooral die Regeling Administratie?
In 1974 is al afgesproken dat beschermde planten en dieren (dood of levend) niet zomaar verhandeld mogen worden. Deze CITES-overeenkomst (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) is door 172 landen ondertekend.
Met vergunningen en certificaten wordt de handel van meer dan 30.000 beschermde planten en dieren gereguleerd. De CITES regels in Nederland worden uitgevoerd door het CITES bureau. Dit is onderdeel van Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Voor levende dieren die tot een beschermde diersoort horen moet in bepaalde gevallen ook een administratie bijgehouden worden. Dit is bepaald in de ‘Regeling Administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantsoorten’ van de Flora- en Faunawet.
Deze registratie moet bijgehouden worden voor de volgende levende, in gevangenschap gefokte en geboren dieren:
 • Vogels, opgenomen in Bijlage A

 • Gewervelde dieren (geen vogels), opgenomen in Bijlage A

 • Vogels en andere uitheemse gewervelde dieren, opgenomen in Bijlage B. Er geldt een uitzondering voor vogels die zijn voorzien van een naadloos gesloten pootring (als bedoeld in de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens) en voor vogels die zijn opgenomen in Bijlage I van de Regeling Administratie.

 • Dieren, opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG).


 • Via Het Loket van het Ministerie van LNV kan meer informatie ingewonnen worden. Het Loket is ook telefonisch bereikbaar. De complete tekst van de Regeling Administratie kan gevonden worden door achtereenvolgens te kiezen voor : link naar Het Loket - Vergunning en ontheffing - CITES - Wet- en regelgeving - Nationaal - Regeling Administratie

  Algemene informatie over CITES kan op de site gevonden worden. Ook is daar een database waarin gezocht kan worden naar specifiek dier- en plantensoorten. Kies achtereenvolgens voor link naar CITES – resources – databases - CITES species database
  Naar Het Loket van LNV
  Naar de site van CITES