Vrijwillige certificering handelaren en fokkers gezelschapsdieren

02april2008
Bron: minlnv.nl
Een projectgroep gaat een vrijwillig certificeringssysteem ontwikkelen voor personen en organisaties die, al of niet beroepsmatig, met (meer dan alleen hun eigen) honden en katten te maken hebben, zoals .....
fokkers, handelaren, pension- en asielhouders en trimmers en uitlaatdiensten. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is de initiatiefnemer van deze projectgroep.
Ondernemers en diensten moeten aan een aantal kwaliteitseisen voldoen om in aanmerking te komen voor certificering. De projectgroep gaat zich buigen over de vraag welke voorwaarden aan certificering gesteld moeten worden. Deze eisen zijn uiteraard in overeenstemming met de bestaande wetgeving over dieren. Hoofddoel van certificering is verbetering van dierenwelzijn. Het gaat in grote lijnen om :
verantwoord fokken en verantwoorde en transparante handel;
scholing en vakbekwaamheid;
huisvesting en verzorging van de dieren;
laagdrempelig en onafhankelijk klachtensysteem.

Certificering is niet verplicht. Het ministerie van LNV bereidt wel een Algemene Maatregel van Bestuur voor, waarin dit (toekomstige) certificaat een wettelijke grondslag krijgt. Ook wordt hierin de controle en handhaving geregeld van instellingen die niet deelnemen aan vrijwillige certificering.
De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de groeperingen die te maken krijgen met certificering, dan wel controles voor hen die zich in de toekomst niet zouden laten certificeren. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van de certificeringseisen en daarmee dus voor het niveau van de normen.
Het NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) begeleidt het project en de voorzitter is geleverd door de Animal Sciences Group Wageningen UR. De projectgroep streeft er naar in december 2008 klaar te zijn met haar opdracht.

Meer informatie over dit project en over de leden van de projectgroep is te vinden op de site van LNV.