Bescherming roofvogels

29oktober2008
Bron: minlnv.nl
Op 22 oktober 2008 is in Abu Dhabi een overeenkomst getekend door 28 landen. Hierin staat dat trekkende roofvogels en uilen beter beschermd zullen worden in Europa, Afrika en Azië. Nederland is één van deze 28 landen.
Onder de overeenkomst vallen 78 soorten vogels en hiervan zijn er 15 die frequent in Nederland voorkomen. Dit zijn de rode wouw, de vis- en zeearend, de boom-, toren- en slechtvalk, de smelleken, de bruine en de grauwe kiekendief, de sperwer, de buizerd, de ruigpootbuizerd, de wespendief, de ransuil en de sneeuwuil.
In sommige regio’s is de staat van bescherming van trekkende roofvogels zorgelijk. Meer dan de helft van de 78 soorten staat er slecht voor volgens een studie van de Britse overheid.
De overeenkomst die nu getekend is moet er voor zorg dragen dat de bescherming van trekkende roofvogels internationaal beter wordt afgestemd. Deze vogels steken bij hun jaarlijkse trektocht diverse grenzen over en verblijven steeds in andere landen. De wetgeving voor wilde vogels is in al die landen verschillend.
Er worden ook nieuwe initiatieven genomen. Eén daarvan is de bescherming van gebieden waar roofvogels massaal doortrekken zoals Gibraltar, de Bosporus, en Suez.

Bij de overeenkomst hoort een actieplan: maatregelen die landen nemen (of al genomen hebben). Die maatregelen zijn bijvoorbeeld wettelijke bescherming, habitatbescherming, verbeterde handhaving, gecoördineerde monitoring langs trekroutes en bewustmaking van het publiek.

In Europa zorgen de Flora- en Faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijnen al voor een goede bescherming. De meerwaarde van deze overeenkomst ligt in de internationale aanpak. Nu zijn ook de overwinteringsgebieden in Afrika en de herkomstgebieden ten oosten van de EU erbij betrokken.
De overeenkomst maakt deel uit van het VN Verdrag voor Migrerende Soorten (CMS, ook wel Conventie van Bonn).