Hazelmuis en steenuil samen beschermd

12november2008
Bron: minlnv.nl
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 23 projecten geselecteerd die in aanmerking komen voor subsidie. De in totaal 3 miljoen euro wordt verdeeld onder projecten die ...
in op een nieuwe manier bedreigde dieren en planten moeten beschermen. Deze nieuwe manier is de zogenaamde leefgebiedenbenadering. Hierbij wordt niet een specifieke soort (plant of dier) beschermd, maar worden maatregelen genomen waar meerdere bedreigde planten- en diersoorten van profiteren. Het is een gebiedsgerichte aanpak waarbij het belang van diverse bedreigde soorten ook meegenomen wordt in ruimtelijke ontwikkeling.
De leefgebiedenbenadering richt zich op circa 300 soorten. Deze werkwijze biedt ook voordelen voor andere, minder kwetsbare, soorten in de gebieden.

Natuurbeschermende organisaties, stichtingen en lagere overheden hebben voorstellen voor grote en kleine projecten ingediend bij het ministerie van LNV.
Stichting RAVON diende een groot project in, ‘Oasis van biodiversiteit’. Dit project richt zich op de aanleg en het beheer van kleine stilstaande wateren voor soorten als de kamsalamander, heikikker en ringslang. Het project wordt uitgevoerd in de provincies Overijssel, Limburg en Zuid-Holland.
Een klein project is bijvoorbeeld ‘Springlevend Landschap’ van Stichting IKL Limburg. Hierbij worden kleinschalige landschapselementen aangelegd en hersteld in Limburg. Dit zijn bosranden, holle wegen, hoogstamboomgaarden en erven. Diverse diersoorten hebben hier voordeel van zoals de hazelmuis, het vliegend hert, de steenuil en de geelbuikvuurpad.