Onderzoek bijensterfte

08juli2009
Bron: minlnv.nl
Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakt voor de komende drie jaar één miljoen euro vrij voor onderzoek naar bijenhouderij en bijensterfte.
Dit geld is voor onderzoek naar bijenziekte en het in kaart brengen van de Nederlandse imkerij. Dit is nodig voor het vinden van oplossingen voor bijensterfte.

Het doel van het onderzoek is het jaarlijks vaststellen van de bijenstand in ons land en de factoren, die invloed hierop hebben. Hierdoor kan een mogelijke negatieve ontwikkeling snel geïdentificeerd worden en kunnen mogelijke oorzaken geanalyseerd worden om vervolgens hierop in te grijpen.

Als mogelijke oorzaken van bijensterfte wordt genoemd: ziekten en parasieten, waaronder de varroa-mijt en nosema; achteruitgang van foerageermogelijkheden door intensivering van de landbouw, toename van de menselijke bevolking en achteruitgang van de natuur; achteruitgang van natuur. Daarnaast speelt ook de vergrijzing en het hobbymatige karakter van de imkerij een rol. Andere mogelijke oorzaken zijn gewasbeschermingsmiddelen, de globalisering en klimaatveranderingen.

Naast monitoring wordt er ook ingezet op versterking van de Europese en mondiale samenwerking. Het probleem is dat er veel onderzoeken plaats vinden, maar dat deze nogal versnipperd zijn. Voor een vitale bijenhouderij is een verbetering nodig van het aanbod van drachtplanten in agrarische en stedelijke gebieden. Een bijdrage hieraan wordt geleverd door verbetering van akkerranden en verdere uitrol van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS).