Voorlichting

27oktober2010
Bron: dierenwelzijnsweb.nl
Voor het welzijn van gezelschapsdieren is goede voorlichting bepalend. Dit blijkt uit een rapport wat in opdracht van het Ministerie van LNV geschreven is. Van meer dan 20 soorten gezelschapsdieren is het ongerief geinventariseerd en geprioriteerd.
Het rapport werd geschreven door medewerkers van Wageningen UR Livestock Research en Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht.
Eerst is geanalyseerd welke factoren mogelijk een bedreiging vormen voor het welzijn van de meest gehouden gezelschapsdieren. Deze ongeriefanalyse is vergelijkbaar eerdere analyses voor rundvee, varkens, pluimvee, nertsen en paarden (2007) en voor konijnen, kalkoenen, eenden, schapen en geiten (2009). De ongeriefanalyse is uitgevoerd voor 23 diersoorten of groepen van dieren verdeeld over zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieen en vissen.

Ongerief komt bij alle categoriën en soorten gezelschapsdieren voor, ook in ernstige mate. De oorzaken hiervan zijn:
 • gebrek aan kennis over huisvesting, voeding, verzorging en gedrag van het dier;
 • impulsaankopen door hypes en modeverschijnselen;
 • infectieziekten, veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels, endo- en ectoparasieten;
 • erfelijke afwijkingen en te ver doorgevoerde raskenmerken;
 • gebrekkige socialisatie en individueel houden;
 • gebrek aan afleiding en aandacht;
 • het trainen, tentoonstellen en houden van wedstrijden met dieren;
 • fokkerij- (kwekerij-), handels- en transportcondities.

  Het is lastig om regelgeving hiervoor de formuleren en al helemaal om die te handhaven, zelfregulering ligt meer voor de hand. Er wordt een aanbeveling gedaan om het omgaan met gezelschapsdieren op te nemen in het basisonderwijs en het vakonderwijs. Want, stellen de schrijvers, omgaan met gezelschapsdieren hoort thuis in de opvoeding van kinderen.
  Het ministerie van LNV zet in haar beleid vooral in op goede voorlichting van (toekomstige) houders van dieren. Daarnaast is er een vierjarig onderzoeksprogramma welzijn gezelschapsdieren opgesteld.