Verrijking door planten

24november2010
Bron: zoolex.org
Planten vormen het raster waarbinnen en waartussen dieren leven. Ze leveren voedsel en beschutting en bepalen voor een groot deel het natuurlijke gedrag van dieren in het wild. Hoe zit dit bij dieren in gevangenschap?
Ondanks de belangrijke rol van planten voor alle landdieren is de rol van planten in de gedragsverrijking van dieren in gevangenschap nog onderbelicht.
Verrijking wordt vaak omschreven als een dynamisch proces waarbij de omgeving van dieren in gevangenschap verbeterd wordt in de context van hun biologische gedrag en natuurlijke historie. Door aanpassingen in huisvesting en/of houderij kunnen dieren meer keuzes maken en meer soort-specifiek gedrag vertonen. Het belangrijkste doel van verrijking is het verbeteren van het algemene welzijn van dieren in gevangenschap door het fysieke en psychische welzijn te verbeteren.
Vaak worden planten wel gebruikt bij de inrichting van verblijven, maar worden planten (of delen van planten) niet bewust ingezet bij de verrijking. In een uitgebreid artikel van Frediani (2009) wordt ingegaan op de diverse manieren waarop naar planten gekeken kan worden. De auditieve, visuele, olfactore en tactiele stimuli, en de manier waarop planten gebruikt kunnen worden voor een bepaling in plaats en tijd passeren de revue. Ook worden een aantal voordelen van planten genoemd ten op zichte van kunstmatige structuren bijvoorbeeld voor klimgelegenheid (regeneratief, zacht, dynamisch en relatief goedkoop).
De auteur pleit ervoor dat (delen van) planten veel bewuster toegepast worden in de verrijking van dieren in gevangenschap. De voorbeelden in het stuk kunnen al direct praktisch toegepast worden.

FREDIANI, Kevin (2009) Exploring the potential for plant based enrichment. Presentation at the 9th International Conference on Environmental Enrichment. Torquay.