Tien voor 12 voor vlinders

02maart2011
Bron tekst: Vlinderstichting, foto Ab Baas (via Vlinderstichting)
De Vlinderstichting zet zich al 25 jaar in voor de vlinders in Nederland maar veel dagvlindersoorten staan op het punt uit ons land te verdwijnen. Daarom is dit jaar de actie Tien voor 12 gestart. Twaalf vlindersoorten staan centraal in de actie.
Gedurende tien jaar moeten deze twaalf soorten elk tien vliegplaatsen in Nederland krijgen. Dan pas kan de soort duurzaam voortbestaan. De Vlinderstichting neemt het voortouw in deze actie. De beheerders van terreinen waar zeldzame vlinders voorkomen worden geadviseerd. Ook wordt draagvlak gecreeerd voor de bescherming van de vlinders. Om vlinders actief te beschermen zijn zowel grootschalige als kleinschalige activiteiten nodig. Speciaal opgeleide Vlinderteams worden voor deze taken ingezet. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gefaseerd maaien of maaien met een zeis. Ook moet er geld ingezameld worden voor grotere acties als het plaatsen van damwanden of het maken van knuppelbruggen. In de loop van het jaar zijn er diverse acties. Deze worden deels via deze nieuwsbrief aangekondigd. Meer informatie is te vinden op de site van de Vlinderstichting en op de site van Tien voor 12.

Een voorbeeld van een sterk bedreigde vlinder is de grote vuurvlinder. De ondersoort batava komt alleen in Nederland voor. De Vlinderstichting wil deze soort helpen door intensief beheerde leefgebiedjes voor rupsen aan te leggen. De foto bij dit stukje is van een grote vuurvlinder.
Tien voor 12!
Vlinderstichting