Aanscherping maatregelen vogelgriep

28oktober2005
Bron: LNV/ COM Nederland
Met ingang van 24 oktober 2005 heeft minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hobbydierhouders in hoogrisicogebieden verplicht hun pluimvee af te schermen. Ook heeft Veerman per die datum besloten aanvullende maatregelen te treffen om de insleep van vogelgriep te voorkomen.
Tot hoogrisicogebieden behoren foerageer- of rustgebieden voor wilde watervogels of een zone van één kilometer daarbuiten De hobbydierhouders kunnen kiezen of ze hun dieren binnen houden. Wanneer zij hun dieren buiten willen houden, dan moeten zij net als hun commerciële collega’s, een afdak aanbrengen, dat aan de zijkant afgedicht is met gaas of netten.
De verplichting geldt niet voor hobbypluimvee dat binnen de bebouwde kom van een hoogrisicogebied wordt gehouden. Deskundigen hebben aangegeven, dat trekvogels daar nauwelijks hun verblijf- of foerageerplaats zoeken.

Tot nu toe werd volstaan met een dringend advies voor hobbydierhouders om hun dieren af te schermen voor contact met wilde watervogels. De dreigende situatie is echter volgens Veerman reden om ook voor deze groep afschermmaatregelen in te voeren.
In het laagrisicogebied blijft het bij het advies voor houders van hobbypluimvee om gepaste maatregelen te treffen.

Een tweede maatregel betreft insleeprisico door transporten. Alle veetransporten en alle gewone transporten die levend pluimvee of broedeieren vervoeren naar landen buiten de Europese Unie (EU) of naar EU-Lidstaten waar vogelgriep is vastgesteld moeten bij terugkomst in Nederland worden gereinigd en ontsmet. Dat gebeurt op bepaalde reinigings- en ontsmettingsplaatsen.

De derde maatregel is voor reizigersverkeer. In nauw overleg met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Buitenlandse Zaken is een folder gemaakt met reizigersadviezen en waarschuwingen. Deze folder vormt een aanvulling op de
EU-voorlichtingsaanpak met betrekking tot algemene preventie. Diverse grote reisorganisaties zijn inmiddels in het bezit van de folder. Zij zullen deze verstrekken aan reizigers met bestemming Turkije, Roemenie en de door de vogelgriep getroffen Aziatische landen. Verder wordt de folder op luchthavens verspreid. Daarnaast zijn op de websites van diverse ministeries waarschuwings- en adviseringsteksten geplaatst.