Vlaams Parlement is tegen vogeljacht

29maart2006
Bron: vogelbescherming.be
Het Vlaams Parlement heeft het voorstel van resolutie betreffende de vogeljacht, de vogelvangst en de toepassing van de Europese Vogelrichtlijn op het eiland Malta unaniem goedgekeurd.
Alle 108 aanwezige volksvertegenwoordigers stemden voor de resolutie.
De resolutie houdt in, dat het Vlaams Parlement bij zowel de Maltese regering als de Europese instellingen zal aandringen op een strikte toepassing van de bepalingen van de Vogelrichtlijn 79/409/EEG op Malta.
Malta staat bekend om jagers en vogelvangers die in het voor- en najaar miljoenen Europese passerende trekvogels vangen of bejagen.
Tijdens een persconferentie gaf Vogelbescherming Vlaanderen meer uitleg over het belang van een strikte toepassing van de Vogelrichtlijn op Malta. Ook gaf zij uitleg over de te verwachten positieve gevolgen ervan op het vogelbestand in de rest van Europa. In de Europese Unie ontplooien natuurverenigingen en overheden immers allerlei acties en campagnes om bedreigde broedvogels extra bescherming en overlevingskansen te bieden, terwijl (honderd)duizenden van die vogels tijdens de trek op Malta worden bejaagd. Tot 2003 droeg de Europese Unie 200 tot 350 miljoen euro bij om te besteden aan meer dan driehonderd LIFE-natuurprojecten, gericht op de bescherming van vogels. Vogelbescherming Vlaanderen is erg blij met de unanieme goedkeuring van de resolutie en hoopt dat deze beslissing een voorbeeld mag zijn voor andere lidstaten die de bescherming van de wilde vogels hoog in het vaandel voeren.