Stichting Dassenwerkgroep Brabant

19december2007
Bron: dassenwerkgroepbrabant.nl
In 1989 werd de Brabantse dassenwerkgroep opgericht. Deze (onafhankelijke) werkgroep bestaat uit enthousiaste en ervaren vrijwilligers, die allen gespecialiseerd zijn in dassen.
Ze stelden zich tot doel zoveel mogelijk betrouwbare informatie aan te leveren over de das, en alles daaromtrent in Brabant, om onze (Brabantse) das zo goed mogelijk te beschermen. Waar nodig werd ook assistentie verleend aan vang- en uitzetacties.

Op 21 april 2006 werd de dassenwerkgroep officieel een stichting. Op deze wijze kan de dassenwerkgroep zijn activiteiten uitbreiden om de das zo goed mogelijk proberen te beschermen. Zij doet dit onder meer door middel van informatieverstrekking en voorlichting, het verzamelen en verspreiden van gegevens en het verrichten van veldwerk.
Het voornaamste werk bestaat uit het monitoren van de inmiddels meer dan 400 dassenburchten in Brabant en het actief zoeken naar nieuwe dassenactiviteiten/burchten. Dit, gecombineerd met het in kaart brengen van slachtoffers en knelpunten, geeft een zeer compleet beeld van de actuele situatie.
Door de samenwerking met onder andere natuurorganisaties, particulieren en overheden wordt een optimale bescherming nagestreefd.

De werkgroep beschikt over een digitale nieuwsbrief, die kosteloos op te vragen is. Dit kunt U doen door een mail te sturen naar nieuwsbrief@dassenwerkgroepbrabant.nl

Ook verzorgt de werkgroep dialezingen voor o.a. groepen, scholen en verenigingen in Brabant. Voor meer informatie hierover lezingen@dassenwerkgroepbrabant.nl
Veel informatie over de dassenwerkgroep op de eigen site