Wetgeving Europese Boomkikker

Positief en negatieflijst/ Flora- en Faunawet/Habitatrichtlijn

Volgens de Flora- en Faunawet is de Europese boomkikker een beschermde diersoort die niet gehouden mag worden tenzij daarvoor een ontheffing is verleend.

Ook volgens de Habitatrichtlijn zijn Europese boomkikkers beschermde dieren (bijlage IV).

Ondanks bovenstaande staat de Europese boomkikker wel vermeld op de positieflijst en zou dus in Nederland gehouden mogen worden. De Flora- en Faunawet is hierin leidend. De Europese boomkikker mag niet zonder ontheffing gehouden worden.

CITES